POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNE

Przygotowujemy niezbędne wnioski i oświadczenia wymagane podczas procesów prawno-administracyjnych. Dokonujemy wszelkich niezbędnych uzgodnień.
Oferujemy uzyskiwanie wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń określonych w przepisach budowlanych. Wszelkie prace projektowe powinny być poprzedzone pozyskaniem niezbędnych dokumentów. Zakres tych dokumentów, decyzji, opinii, pozwoleń, warunków technicznych itp. jest uzależniony od skali i rodzaju planowanej inwestycji, uwarunkowań lokalnych oraz obowiązujących przepisów.

Dokumenty formalno-prawne umożliwiające rozpoczęcie prac projektowych mogą Państwo pozyskać we własnym zakresie lub zlecić ich pozyskanie naszej pracowni. Działając w imieniu Inwestora, na mocy odpowiedniego upoważnienia opracujemy i złożymy odpowiednie wnioski oraz będziemy pilotować całą procedurę w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Proces postępowania administracyjnego może wymagać m.in. przygotowania wniosków o:

 • wydanie/zmianę Warunków Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • wydanie Warunków przyłączenia do sieci  wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej
 • możliwość połączenia działki z drogą publiczną lub o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu publicznego
 • wyłączenie działki z produkcji rolnej – dla nieruchomości położonych poza miastem Tarnowem

uzgodnienia:

 • ZUDP – koszt uzgodnienia płatny dodatkowo
 • projektów przyłączy wod-kan – przy zamówieniu projektów przyłączy – koszt uzgodnienia płatny dodatkowo
 • p.poż
 • sanepid
 • BHP
 • z zakładami melioracji i urządzeń wodnych i wiele innych

zamówienia:

 • mapy do celów projektowych
 • opinii geotechnicznej gruntów

Wykonujemy analizę terenu pod względem jego możliwości projektowych. To bardzo ważne przed kupnem działki budowlanej lub projektu typowego.
Studium wykonalności to analiza terenu pod względem jego możliwości projektowych.
Studia wykonalności powinny poprzedzać proces każdego projektowania, gdyż pozwalają wyłonić problemy związane z lokalizacją i usytuowaniem zagospodarowywanego terenu, oraz pokazują faktyczną wartość projektowanego obszaru. 

Tworząc analizę wykonalności bierzemy pod uwagę:

 • Lokalizację obszaru inwestycji
 • Określanie wymagań Inwestora dotyczących funkcji, programu i technologii
 • Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Przepisy budowlane
 • Zapotrzebowanie na media i czynniki energetyczne oraz uzyskanie zapewnienia o ich dostawie
 • Warunki wynikające z przepisów odrębnych np: dot. lokalizacji przy torach kolejowych, słupach wysokiego napięcia itp.

Zachęcamy do robienia analizy terenu przed podjęciem kluczowych decyzji inwestycyjnych np. przed kupnem działki budowlanej lub przed kupnem projektu typowego!

ArchitekturaGeodezjaInstalacje sanitarneKonstrukcjeRealizacje