Paweł

GEODEZJA

Firma GPT Geodezja jest prężnie rozwijającą się firmą wykorzystującą najnowsze technologie pomiarowe oraz cechuje się niezbędnym doświadczenie oraz wiedzą aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom inwestycyjnym.

Inwentaryzacje
powykonawcze

Dokumentacja geodezyjna określa położenie oraz wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację ich zgodności z projektem. Jest ona niezbędna np. do zawiadomienia o ukończeniu budowy do nadzoru budowlanego, przed rozpoczęciem użytkowania budynku, na którego budowę wymagane było pozwolenie. Uprawniony geodeta sporządza dokumentację geodezyjną z inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do bazy ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Mapy do celów
projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu zagospodarowania działki. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

Tyczenie obiektów liniowych
i powierzchniowych

Służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Podziały nieruchomości

Wydzielenie części nieruchomości, tzn . wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału. W wyniku podziału powstaje nowa konfiguracja działek o nowym układzie linii granicznych i powierzchniach. Celem podziału nieruchomości jest przeniesienie jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

Wyznaczenie i wznowienie punktów granicznych

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych. Wyznaczenie w terenie nowych granic jest ostatnim etapem procesu podziału nieruchomości. Wytyczenie przez geodetę nowych punktów granicznych i ich stabilizacji, odbywa się w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Z prac tych sporządza się operat geodezyjny, który podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Jest to określenie przebiegu granic tym położenia wyznaczających je punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Geodeta w obecności właścicieli nieruchomości oraz sąsiadów ustala granice sporządzając protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Ustalenie linii brzegu

Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. 

Sporządzanie map do celów prawnych

Dokumentacja, która będzie wykorzystana w postępowaniu sądowym. Mapy prawne wykonuje się m.in. do celów zasiedzenia nieruchomości, podziału spadku, sądowego zniesienia współwłasności, ustalenia służebności gruntowej.

Wykazy synchronizacyjne

Wykonywane przez geodetę wykazy synchronizacyjne korygują, wyjaśniają, pokazują różnice w zapisach pomiędzy ewidencją gruntów, a księgami wieczystymi. Gotowy wykaz synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej lub do jej założenia, co jest niezbędne przy sprzedaży bądź przekazaniu nieruchomości.

Pomiary  pod zalesienie

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, która zawiera m.in.: wskazanie granic gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych na których są położone, wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni i określenie powierzchni tych gruntów, wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni.

Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiar nasypów, hałd, składów kruszyw, składów materiałów sypkich, wykopów, pryzm, wyrobisk. Ma on najczęściej na celu określenie ilości- objętości ziemi lub innego materiału jaka została wykorzystana do utworzenia nasypu lub jaką wybrano z wykopu. 

Obsługa geodezyjna inwestycji

Bieżąca obsługa geodezyjna w trakcie prac na placu budowy skomplikowanych obiektów. Polega na precyzyjnych wytyczeniach i pomiarach prac montażowych, przemieszczeń i odkształceń obiektów.

Pomiary lokali usługowych i mieszkalnych

Dokładne obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych, biurowych oraz hal.

Paweł Trela

Jestem osobą aktywną, która nie lubi siedzieć w miejscu dlatego wybrałem geodezję. Tę pracę cechuje duża różnorodność zadań oraz możliwość poznawania nowych osób. Wśród moich zainteresowań są: podróżowanie, sport (bieganie, rower, rolki) oraz czytanie książek - zwłaszcza kryminałów.

Paweł Trela

Paweł Trela

Absolwent (2010) Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Rolniczym im. H.Kołłątaja w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia. Tytuł pracy magisterskiej Geodezyjno-prawne aspekty wykonywania inwentaryzacji budowli z przestrzennym rozmieszczeniem elementów zagospodarowania.
Studia podyplomowe (ukończone w 2012) na Wydziale Inżynierii Środowiska - Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki na kierunku Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej.

Działalność zawodowa

 • Praktyki geodezyjne podczas studiów w firmach geodezyjnych w Krakowie i w Tarnowie
 • Od 2010 rozpoczęcie pracy w geodezji i kartografii
 • 2014 uzyskanie uprawnień 22411:
  • Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Od 2014 własna firma geodezyjna: GPT Geodezja Paweł Trela

Szkolenia

 • 2014 z zakresu „ Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce” organizowne Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • 2016 z zakresu „ Geodezji Kolejowej” w Katowicach organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich SGP
 • 2016 z zakresu „ Wybrane aspekty podziałów i rozgraniczeń nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów” organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich SGP

KONTAKT

Potrzebujesz
USŁUG GEODETY?

Skontaktuj się z Pawłem

   600 850 047

   gpt.geodezja@gmail.com

ArchitekturaGeodezjaInstalacje sanitarneKonstrukcjeRealizacje